http://ebooks.in.th/heretic/

Homepage > รู้จักนักเขียน > ญาดา อรุณเวช อารัมภีร
 ๑.  “หลากหลายชื่อในชีวิต”ร วมบทความจาก‘คอลัมน์คุยกันเรื่องชื่อ’ในนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์  สำนักพิมพ์เพื่อนดี  จัดพิมพ์  พ.ศ.๒๕๔๒

๒.   “เก็บตกชื่อดีดี  รักร้อนมีไม่ยาก” รวมบทความจาก‘คอลัมน์คุยกันเรื่องชื่อ’ในนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์  สำนักพิมพ์เพื่อนดี  จัดพิมพ์  พ.ศ.๒๕๔๕

๓.   “เทพรัตน์ทัศนา” รวมบทความจาก‘คอลัมน์เพลง  ดนตรี  วรรณคดี  อักษร’ในนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์  สำนักพิมพ์เพื่อนดี  จัดพิมพ์  พ.ศ.๒๕๔๙

..... ‘ญาดา  อรุณเวช  อารัมภีร’  เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๑  เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของสองสถาปนิก  ‘พลอากาศตรีระวาด  และอาจารย์วิไลวรรณ  อรุณเวช’  เป็นพี่สาวคนโต  มีน้องชายสองคน  เรียนที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๕  (พ.ศ.๒๕๐๖ – ๒๕๑๘)  หลังจบมัธยมปลายก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.๒๕๑๙  ได้เรียนที่คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับสอง)  ปี พ.ศ.๒๕๒๒  และเรียนปริญญาโทต่อที่สถาบันเดิม  สำเร็จอักษรศาสตรมหาบัณฑิตสาขาภาษาไทยในปี พ.ศ.๒๕๒๕  ได้บรรจุเป็นอาจารย์สอนภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๖

..... ‘ญาดา  อรุณเวช  อารัมภีร’  สอนหนังสือมาจนถึงปี  พ.ศ.๒๕๓๓  ก็ตัดสินใจศึกษาต่อสาขาวรรณคดีไทยที่คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตในปี พ.ศ.๒๕๓๙  ด้วยความเมตตาเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดียิ่งของอาจารย์หลายท่าน  โดยเฉพาะผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.คมคาย  นิลประภัสสร  และศาสตราจารย์  ดร.กุสุมา  รักษมณี

.....  ‘ญาดา  อรุณเวช  อารัมภีร’  สอนหนังสืออยู่ในรั้วสีเขียวใต้ร่มนนทรีมาได้ ๒๕ ปี  ขณะดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ ๘  ภาควิชาวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้ขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อดูแลบุพการีและทำงานอิสระ

.....ชีวิตของ  ‘ญาดา  อรุณเวช  อารัมภีร’  วนเวียนอยู่กับเส้นทางการใช้เสียงตลอดมา  สมัยยังเป็นนักเรียนคอนแวนต์ได้รับรางวัลที่ ๒  จากกรมศิลปากรในการประกวดอ่านทำนองเสนาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.๒๕๑๘  และได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทพิเศษหญิงจากกรมศิลปากรในการประกวดอ่านทำนองเสนาะฉลองกรุงเทพฯ ๒๐๐ ปี พ.ศ.๒๕๒๕  ซึ่งเป็นการนำผู้ที่เคยได้รับรางวัลมาแข่งขันกันอีกครั้ง  ทั้ง ๒ รางวัลเป็นผลงานปั้นแต่งประสิทธ์ประสาทวิชาของ  ‘อาจารย์ปาจรีย์  บุษยกุล’  จากโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย  (ปัจจุบันคือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตอุเทนถวาย)  นอกจากนี้ยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๓  และได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นจากกระทรวงวัฒนธรรม  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑

.....นอกจากเป็นนักอ่านทำนองเสนาะแล้ว  ยังเป็นนักอ่านบทกวี  พิธีกร  โฆษก  ผู้ดำเนินรายการ  ผู้จัดรายการ  ผู้อภิปราย  รวมไปถึงนักร้องสมัครเล่น  (แต่ร้องจริงทุกงานถ้ามีคนเชิญ)  โชคชะตาหักเหให้เป็นนักเขียนตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.๒๕๓๙  เป็นต้นมา  และหลงมายากลิ่นน้ำหมึกตราบจนทุกวันนี้

มีผลงานรวมเล่ม  อาทิ

๑.   “หลากหลายชื่อในชีวิต” รวมบทความจาก‘คอลัมน์คุยกันเรื่องชื่อ’ในนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ 
สำนักพิมพ์เพื่อนดี  จัดพิมพ์ พ.ศ.๒๕๔๒

๒.   “เก็บตกชื่อดีดี  รักร้อนมีไม่ยาก” รวมบทความจาก‘คอลัมน์คุยกันเรื่องชื่อ’ในนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ 
สำนักพิมพ์เพื่อนดี จัดพิมพ์ พ.ศ.๒๕๔๕

๓.   “เทพรัตน์ทัศนา” รวมบทความจาก‘คอลัมน์เพลง  ดนตรี  วรรณคดี  อักษร’ในนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์  
สำนักพิมพ์เพื่อนดี จัดพิมพ์ พ.ศ.๒๕๔๙

..... ปัจจุบัน  ‘ญาดา  อรุณเวช  อารัมภีร’  สมรสแล้ว  มีเพื่อนคู่คิด  มิตรร่วมบ้านเป็นนักเขียนเหมือนกัน ชื่อ  ‘บูรพา  อารัมภีร’  ทายาทของลุงแจ๋ว‘สง่า  อารัมภีร’  ศิลปินแห่งชาติ

..... ติดตามผลงานการเขียนของ‘ญาดา  อรุณเวช  อารัมภีร’ได้ที่ต่วย’ตูน  พอกเก็ตแมกาซีน  นิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์  และวารสารกรมประชาสัมพันธ์  รวมทั้งทางวิทยุศึกษา  รายการพูดจาภาษาไทย  ทุกวันเสาร์  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  ทาง FM 92  AM 1161  และ  www.moeradiothai.net  และรายการอุทยานเพลง  โดยบูรพา – ญาดา  อารัมภีร  ทุกคืนวันเสาร์  เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๓.๐๐ น.  ทาง FM 98.75

 

..... ‘ญาดา  อรุณเวช  อารัมภีร’  เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๐๑  เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของสองสถาปนิก  ‘พลอากาศตรีระวาด  และอาจารย์วิไลวรรณ  อรุณเวช’  เป็นพี่สาวคนโต  มีน้องชายสองคน  เรียนที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๕  (พ.ศ.๒๕๐๖ – ๒๕๑๘)  หลังจบมัธยมปลายก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.๒๕๑๙  ได้เรียนที่คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต  (เกียรตินิยมอันดับสอง)  ปี พ.ศ.๒๕๒๒  และเรียนปริญญาโทต่อที่สถาบันเดิม  สำเร็จอักษรศาสตรมหาบัณฑิตสาขาภาษาไทยในปี พ.ศ.๒๕๒๕  ได้บรรจุเป็นอาจารย์สอนภาษาและวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๖

..... ‘ญาดา  อรุณเวช  อารัมภีร’  สอนหนังสือมาจนถึงปี  พ.ศ.๒๕๓๓  ก็ตัดสินใจศึกษาต่อสาขาวรรณคดีไทยที่คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับพระราชทานปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตในปี พ.ศ.๒๕๓๙  ด้วยความเมตตาเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดียิ่งของอาจารย์หลายท่าน  โดยเฉพาะผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.คมคาย  นิลประภัสสร  และศาสตราจารย์  ดร.กุสุมา  รักษมณี

.....  ‘ญาดา  อรุณเวช  อารัมภีร’  สอนหนังสืออยู่ในรั้วสีเขียวใต้ร่มนนทรีมาได้ ๒๕ ปี  ขณะดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ ๘  ภาควิชาวรรณคดีไทย  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้ขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อดูแลบุพการีและทำงานอิสระ

.....ชีวิตของ  ‘ญาดา  อรุณเวช  อารัมภีร’  วนเวียนอยู่กับเส้นทางการใช้เสียงตลอดมา  สมัยยังเป็นนักเรียนคอนแวนต์ได้รับรางวัลที่ ๒  จากกรมศิลปากรในการประกวดอ่านทำนองเสนาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.๒๕๑๘  และได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทพิเศษหญิงจากกรมศิลปากรในการประกวดอ่านทำนองเสนาะฉลองกรุงเทพฯ ๒๐๐ ปี พ.ศ.๒๕๒๕  ซึ่งเป็นการนำผู้ที่เคยได้รับรางวัลมาแข่งขันกันอีกครั้ง  ทั้ง ๒ รางวัลเป็นผลงานปั้นแต่งประสิทธ์ประสาทวิชาของ  ‘อาจารย์ปาจรีย์  บุษยกุล’  จากโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย  (ปัจจุบันคือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตอุเทนถวาย)  นอกจากนี้ยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๓  และได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นจากกระทรวงวัฒนธรรม  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑

.....นอกจากเป็นนักอ่านทำนองเสนาะแล้ว  ยังเป็นนักอ่านบทกวี  พิธีกร  โฆษก  ผู้ดำเนินรายการ  ผู้จัดรายการ  ผู้อภิปราย  รวมไปถึงนักร้องสมัครเล่น  (แต่ร้องจริงทุกงานถ้ามีคนเชิญ)  โชคชะตาหักเหให้เป็นนักเขียนตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.๒๕๓๙  เป็นต้นมา  และหลงมายากลิ่นน้ำหมึกตราบจนทุกวันนี้

มีผลงานรวมเล่ม  อาทิ

๑.   “หลากหลายชื่อในชีวิต” รวมบทความจาก‘คอลัมน์คุยกันเรื่องชื่อ’ในนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ 
สำนักพิมพ์เพื่อนดี  จัดพิมพ์ พ.ศ.๒๕๔๒

๒.   “เก็บตกชื่อดีดี  รักร้อนมีไม่ยาก” รวมบทความจาก‘คอลัมน์คุยกันเรื่องชื่อ’ในนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์ 
สำนักพิมพ์เพื่อนดี จัดพิมพ์ พ.ศ.๒๕๔๕

๓.   “เทพรัตน์ทัศนา” รวมบทความจาก‘คอลัมน์เพลง  ดนตรี  วรรณคดี  อักษร’ในนิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์  
สำนักพิมพ์เพื่อนดี จัดพิมพ์ พ.ศ.๒๕๔๙

..... ปัจจุบัน  ‘ญาดา  อรุณเวช  อารัมภีร’  สมรสแล้ว  มีเพื่อนคู่คิด  มิตรร่วมบ้านเป็นนักเขียนเหมือนกัน ชื่อ  ‘บูรพา  อารัมภีร’  ทายาทของลุงแจ๋ว‘สง่า  อารัมภีร’  ศิลปินแห่งชาติ

..... ติดตามผลงานการเขียนของ‘ญาดา  อรุณเวช  อารัมภีร’ได้ที่ต่วย’ตูน  พอกเก็ตแมกาซีน  นิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห์  และวารสารกรมประชาสัมพันธ์  รวมทั้งทางวิทยุศึกษา  รายการพูดจาภาษาไทย  ทุกวันเสาร์  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.  ทาง FM 92  AM 1161  และ  www.moeradiothai.net  และรายการอุทยานเพลง  โดยบูรพา – ญาดา  อารัมภีร  ทุกคืนวันเสาร์  เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๓.๐๐ น.  ทาง FM 98.75

 กลับหน้ารายชื่อนักเขียน
Home Page : Magazine : Pocket Book : Promotion : Webboard : Contact Us : Customer Service
Copyright © 2010 Tuay Toom & P.Vatin Publication Company Limited.