http://ebooks.in.th/heretic/

Homepage > รู้จักนักเขียน > นางกาญจนี คำบุญรัตน์
 


สกุลเดิม        นางสาวกาญจนี  ชัชวาลย์

เกิด                วันที่ 4 กรกฎาคม 2473 ปัจจุบันอายุ 82 ปี

บิดามารดา      นายเปลื้อง-นางลมูล  ชัชวาลย์

ถิ่นกำเนิด        จังหวัดสุโขทัย

                       เป็นชาวสุโขทัยโดยกำเนิด  และเติบโตที่สุโขทัย  ได้ทำงานเป็นครูอยู่ที่สุโขทัยระยะหนึ่ง  แล้วโยกย้ายตามสามี คือนายประจวบ  คำบุญรัตน์  ซึ่งเป็นชาวสุโขทัยเช่นเดียวกัน  ไปรับราชการในจังหวัดต่างๆแล้วจึงรับราชการที่กรุงเทพฯเป็นเวลาหลายปี  เมื่อเกษียณอายุราชการทั้งสองคนจึงได้กลับมาพำนักที่บ้านสุโขทัย  ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบัน  นับเป็นเวลากว่า 20 ปี

การศึกษา         ประถม มัธยม เรียนที่ จังหวัดตาก และสุโขทัย จบชั้น ม.6 ที่โรงเรียนสตรีชัยนาท เมื่อ ปี พ.ศ. 2488

การศึกษาวุฒิทางครู  ประโยคครูประถม (ป.ป.)       โรงเรียนฝึกหัดครูสวนสุนันทาวิทยาลัย พ.ศ. 2491

                                ประโยคครูมัธยม (ป.ม.)         โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม พ.ศ. 2493

                                ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)          วิทยาลัยครูสวนดุสิต

คู่สมรส   นายประจวบ  คำบุญรัตน์        อดีตศึกษาธิการจังหวัด อุทัยธานี, สุโขทัย, เชียงใหม่    อดีตผู้อำนวยการกองการมัธยมศึกษา    อดีตอธิบดีกรมการศาสนา     อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

                                ปัจจุบันถึงแก่อนิจกรรม

บุตร-ธิดา              มี 4 คน มีหลาน 3 คน

การรับราชการเป็นครู   เริ่มรับราชการเมื่อ พ.ศ. 2494

-จังหวัดอุตรดิตถ์     โรงเรียนอุตรดิตถ์ และ โรงเรียนสตรีอุตรดิตถ์

-จังหวัดสุโขทัย       โรงเรียนสตรีอุดมดรุณี และ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

-จังหวัดอุทัยธานี     โรงเรียนอุทัยทวีเวท และ โรงเรียนสตรีอุทัยธานี

-จังหวัดเชียงใหม่     โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

-กรุงเทพฯ              โรงเรียนวัดบวรนิเวศ  จนเกษียณอายุราชการ  พ.ศ. 2533

                           ในตำแหน่งอาจารย์ 3 ระดับ 8

ปัจจุบัน            ได้กลับมาอยู่บ้านที่สุโขทัยเมื่อเกษียณอายุ  จนถึงปัจจุบัน  รวมเวลากว่า 20 ปีแล้ว  เนื่องจากสุโขทัยยังมีถิ่นฐานบ้านช่องที่เป็นมรดกตกทอดให้ต้องดูแล  พร้อมด้วยลูกและหลาน  ประกอบกับสุโขทัยมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์  มีอากาศดีเหมาะกับผู้สูงอายุ  การคมนาคมสะดวกสบาย  สามารถเดินออกกำลังไปตามถนนหนทางได้  การจราจรไม่แออัด  และที่สำคัญมีลูกที่เขามีกิจการงานทำที่สุโขทัยถึง 3 คน เป็นผู้ดูแล  ให้ได้รับความสะดวกนานาประการ  และเมื่อมีภารกิจที่ต้องทำที่กรุงเทพฯ ลูกอีก 1 คนที่อยู่บ้านกรุงเทพฯ ก็จะอำนวยความสะดวกให้ทุกประการ  นับเป็นความสะดวกสบายในชีวิตบั้นปลาย

ชีวิตปัจจุบัน        เมื่อมีเวลาว่างจากกิจวัตรประจำวัน  ก็อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ  ดูโทรทัศน์  บางเวลาก็จะท่องเที่ยวไปกับเพื่อนๆที่แก่ๆรุ่นเดียวกัน  เรียกว่า  ชราทัวร์ไปยังที่น่าท่องเที่ยวที่ต่างๆในเมืองไทย  ก็มีความสุขตามอัตตภาพ

 



กลับหน้ารายชื่อนักเขียน
Home Page : Magazine : Pocket Book : Promotion : Webboard : Contact Us : Customer Service
Copyright © 2010 Tuay Toom & P.Vatin Publication Company Limited.