http://ebooks.in.th/heretic/

Homepage > รู้จักนักเขียน > นายแพทย์ประวิตร พิศาลบุตร
 

- จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ ฯ                                         

 -ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต, รางวัลคะแนนสูงสุดในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๕ และปีที่ ๖, รางวัลคะแนนสูงสุดในวิชาศัลยศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์, และโสต ศอ นาสิกวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                                   

-ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง                                                                                                   

 

-เป็นแพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับรางวัลแพทย์ฝึกหัดดีเด่นสาขาประสาทศัลยศาสตร์                -ศึกษาต่อทางด้านโรคผิวหนังที่คลินิกไลออนส์สุพรรณหงส์, โรงพยาบาล Mount Sinai Medical Center, Miami Beach, Florida & National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, สหรัฐอเมริกา                                                                  - ศึกษาและทำวิจัยต่อทางด้านภูมิต้านทานผิวหนังที่ Uniformed Services University of the Health Sciences & National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, สหรัฐอเมริกา

-ได้รับวุฒิบัตรอเมริกันบอร์ดสาขาโรคผิวหนัง (American Board of Dermatology) และอเมริกันบอร์ดอนุสาขาภูมิต้านทานผิวหนัง (American Subspecialty Board of Dermatological  Immunology/Diagnostic and Laboratory Immunology)     -ได้รับรางวัล Joseph P. Ciaudelli  Award ผลงานวิจัยยอดเยี่ยมของ Society of Cosmetic Chemists, สหรัฐอเมริกา                                                   ...................................................                    

 

-เคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓

-เป็นบรรณาธิการบริหาร และบรรณาธิการวิชาการ ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบันทั้ง ๓ ฉบับ (Dermatology 2000, Dermatology 2010, และ Dermatology 2020)

- เรื่องแรกที่ลงตีพิมพ์ใน ต่วยตูนคือ ตำนานเรื่องสิวตีพิมพ์ใน ต่วยตูน รายปักษ์ ปีที่ ๓๗ เล่มที่ ๑๔ ปักษ์หลัง-มีนาคม ๒๕๕๑  (หลังจากใจจดใจจ่อรออยู่นาน ๓ เดือนกว่า.....)

 กลับหน้ารายชื่อนักเขียน
Home Page : Magazine : Pocket Book : Promotion : Webboard : Contact Us : Customer Service
Copyright © 2010 Tuay Toom & P.Vatin Publication Company Limited.