http://ebooks.in.th/heretic/

Homepage > รู้จักนักเขียน > รศ. สุปัญญา ไชยชาญ
 

เกิดและใช้ชีวิตในวัยเด็กถึงแตกพานอยู่นอกและในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี (ตอนนี้เป็นเทศบาลนครแล้ว) ครั้นจบ ม.ศ. ๕ จึงมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงจนได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จากจุฬาฯ ปริญญาโททางบริหารธุรกิจจากนิด้า แล้วย้อนมาจบประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางการจัดการอุดมศึกษาจากจุฬาฯอีกที ตอนนี้ปลีกวิเวกอยู่ที่...ที่ว่าไว้ใน ต่วยตูน

            ผ่านการตรากตรำทำงานเป็นลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจและเอกชนหลายแห่ง ในตำแหน่งตั้งแต่เสมียนพนักงานไล่มาจนถึงผู้จัดการนั่นแหละ แห่งสุดท้ายก่อนเกษียณอายุเมื่อปี ๒๕๕๐ เป็นข้าราชการครู สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีผลงานทางวิชาการทำให้ได้ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ติดตัวไปจนตาย

ก่อนหน้าที่จะเขียนเรื่องส่งมาให้ ลุงต่วย พิจารณา เคยเขียนพอกเก็ตบุ๊คเองพิมพ์เองออกมาเล่มหนึ่งหนา ๓๖๘ หน้าแล้วนำไปฝากศูนย์หนังสือจุฬาฯขายในราคาเล่มละ ๒๐๐.- บาท

โสมชบาจ๊ะจ๋า ถึงหนังสือเล่มนี้ไว้ในไทยรัฐฉบับประจำวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ว่า... รศ.สุปัญญา ไชยชาญ เขียนหนังสือ สยบมารงานวิจัย ได้ฮามาก อ่านแล้วแม้ไม่เคยทำวิจัยมาก่อนก็ทำได้...ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย

            อ้อ...เกือบลืมบอกว่าผมเป็นรองศาสตราจารย์สาขาการตลาดครับ อิอิ

 

 กลับหน้ารายชื่อนักเขียน
Home Page : Magazine : Pocket Book : Promotion : Webboard : Contact Us : Customer Service
Copyright © 2010 Tuay Toom & P.Vatin Publication Company Limited.